Algemene voorwaarden Kamsma Bouwadvies


 1. Op een overeenkomst voor een opdracht met Kamsma Bouwadvies is van toepassing De Nieuwe Regeling 2011, rechtsverhouding Opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur (DNR) 2011, waarin vervat onder artikel 13 tot en met 18 een aansprakelijkheid – en schadevergoeding beperkend beding alsmede in artikel 58 een arbitraal beding.
 2. Door ondertekening dan wel parafering van een Opdrachtformulier of Offerte verklaart de Opdrachtgever akkoord te gaan
  met de inhoud van de DNR 2011.
 3. Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Kamsma Bouwadvies bv wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Kamsma Bouwadvies komend eigen risico.
 4. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, nadien heeft Kamsma Bouwadvies bv recht op de wettelijk verschuldigde rente, onverminderd verder toekomende rechten terzake. Bij non-betaling wordt de zaak in handen van een gerechtsdeurwaarder gegeven. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens Rapport Voorwerk II Kring Kantonrechters met een minimum van € 37,00, één en ander onverminderd het recht om door Kamsma Bouwadvies bv de hogere werkelijke vermogensschade te vorderen.
 5. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Door ondertekening dan wel parafering verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de hiervoor genoemde voorwaarden.
 6. De inhoud van een overeenkomst met Kamsma Bouwadvies is een inspanningsverbintenis.
 7. Bezwaren dienen uiterlijk binnen 3 maanden na het uitbrengen van het rapport schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 8. Het doel van een keuring is om de opdrachtgever inzicht te geven in de bouwkundige staat van het Object, waarbij een globale indicatie wordt gegeven van de kosten die gemaakt moeten worden om het Object in redelijke staat van onderhoud te brengen.
 9. Het Object wordt op basis van visuele inspectie zowel binnen als buiten beoordeeld.
 10. Ruimten die niet toegankelijk zijn worden niet in het oordeel betrokken. Objecten worden niet verplaatst. Indien ruimten in of onder de constructie toegankelijk zijn via een luik, wordt alleen de directe omgeving in de nabijheid van dat luik beoordeeld.
 11. Installaties worden visueel technisch beoordeeld. Nutsbedrijven en installateurs kunnen een vollediger inzicht geven in de staat van de betreffende installaties en deze toetsen aan de geldende eisen.
 12. Door de visuele aard van de keuringen is het onmogelijk om: de aanwezigheid van ondergrondse tanks en of bodemverontreiniging vast te stellen én vast te stellen of in constructies asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Hiervoor is specialistisch onderzoek noodzakelijk.
 13. Een keuring is een moment opname en voor schade en/of gebreken die zich in welke vorm dan ook later mochten
  openbaren wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

Versie : augustus 2014